aims iGen@silom : 02-636-6364-5 contact@aims.co.th

IGCSE คืออะไร

IGCSE เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ ผู้ที่สอบผ่าน IGCSE 5 วิชาขึ้นไปสามารถนำผลการสอบไปเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไทยได้ แต่หากต้องการไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศ หลังจากผ่านหลักสูตร IGCSE แล้วมักจะต้องเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อ เช่น A-Level หรือ IB จึงจะเข้ามหาวิทยาลัยได้ IGCSE เป็นหลักสูตรที่มีวิชาต่างๆให้สามารถเลือกเรียนได้ โดยมีวิชาให้เลือกมากกว่า 30 วิชา ผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาแบบ Core (พื้นฐาน) หรือ แบบ Extended (ขั้นสูง) เพื่อให้สอดคล้องกับความรู้ของผู้สอบที่แตกต่างกัน โดยผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Core จะได้เกรด C, D, E, F หรือ G เท่านั้น ในขณะที่ผู้สอบที่เลือกสอบแบบ Extended จะได้เกรดตั้งแต่ A, B, C, D, E, F หรือ G 

รู้หรือไม่ ? 

1. การสอบ IGCSE ไม่ได้จำกัดอายุขั้นต่ำ
2. หากจะสอบ IGCSE ให้ผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า C ใน 5 วิชาขึ้นไป
3. จากสถิติ 20 ปีของ aims วิชาที่คนส่วนใหญ่เลือกสอบ เช่น Math และ ESL เป็นต้น
4. ข้อสอบ IGCSE ส่วนใหญ่เป็นการเขียนแสดงคำตอบมีน้อยมากที่เป็น Multiple Choice
5. IGCSE มีการสอบ 2 ครั้งต่อปี ครั้งแรกในช่วง May/Jun และอีกครั้งในช่วง Oct/Nov
6. ผลสอบจะออกประมาณ 3 เดือนหลังสอบเสร็จ

สามารถสมัครสอบ IGCSE ได้ที่ไหน

1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ  แต่ข้อแม้คือต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนนั้น คนนอกไม่อนุญาตให้สอบ ยกเว้น Harrow International School ที่อนุญาตให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเข้าไปสอบได้
2. บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย อยู่ ที่สยามสแควร์ (ตึกศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทรศัพท์ 02 652 5480-9 ทั้งนี้ปัจจุบันใช้สนามสอบที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

สอบ IGCSE ได้เมื่อไร

การสอบ IGCSE มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้งคือในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน (May/Jun) และช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน (Oct/Nov)  โดยค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,550-10,250 บาทต่อวิชา อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า (Late Entry) เพิ่มเติมวิชาละ 2,500 บาท  ดังตารางต่อไปนี้

ช่วงการสอบMay/JunOct/Nov
ช่วงการสมัครปกติJan - early FebJul - early Aug
ช่วงการสมัครล่าช้าFebAug
รู้ผลคะแนนสอบAugJan

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบ

1. รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง 2 นิ้ว 2 รูป
2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

เงื่อนไขการลงทะเบียนสอบซ่อม

ผู้ที่สอบไม่ผ่านในแต่ละรอบการสอบ (ได้ต่ำกว่าเกรด C) สามารถทำการลงทะเบียนสอบซ่อมได้ในการสอบรอบถัดไป โดยจะต้องเตรียมใบประกาศคะแนน Statement of Results ไปยื่นในวันสมัครสอบด้วย ทั้งนี้จะไม่เสียค่าสมัครสอบล่าช้า สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสอบได้ที่นี่ เอกสารการสมัครสอบ